30-06-2020

Verantwoord trainen in groepsverband

De AFN volgt het advies van de Aikido Bond Nederland (ABN). Onderstaande richtlijnen blijven voorlopig in de herfst van kracht, maar worden aangepast als de Corona-situatie dit vereist.

Richtlijnen van de AbN voor Aikido na 1 juli 2020

 

Inleiding

Onderstaande zaken zijn suggesties/aanbevelingen die gedaan worden op basis van de (steeds wisselende) informatie van het RIVM en NOC*NSF. Zeer belangrijk is het om alle zaken goed te checken met de eigen gemeenten en ze zo veel mogelijk toe te spitsen op de eigen situatie van de verschillende dojo’s. Elke populatie is anders van leeftijdsindeling en ook de individuele meningen van de individuele Aikidoka moeten worden meegenomen. Wil men wel onder deze omstandigheden weer volledig aan de slag??

Extra aandacht dienen we te hebben voor de ouderen en de fysiek zwakkeren in onze groepen. De uitwerking daarvan ligt echter bij de dojohouders, aangezien die hun eigen situatie het beste kennen.

Dit concept is tot stand gekomen met medewerking van het bestuur van Aikido bond Nederland (AbN) en de Technische Raad van deze bond. Ze is vormgegeven naar de informatie zoals verstrekt in de “Masterpresentatie Bondsdirecteuren” en dan met name het gedeelte voor contactsporten door dhr. Richard Kaper.

De anderhalve meter in de praktijk

De oefenvormen bij de verdedigingskunst Aikido vallen grofweg in drie delen uiteen, te weten individuele werkvormen (aikitaiso en meditatie), het werken met (houten) wapens (in tweetallen of solo) en de ongewapende training (met contact).

 1. Alle individuele werkvormen/sol-oefeningen kunnen worden beoefend op de benodigde 1,5 meter afstand, of zelfs meer dan dat. Deze vormen kunnen dan ook onveranderd worden aangeboden en beoefend.
 2. Het trainen met wapens - houten zwaard ('bokken', 100 cm) en houten stok ('jo', 130 cm) - lenen zich door hun lengte gemakkelijk voor het trainen met 1,5 meter afstand. Wanneer de trainende koppels voldoende uit elkaar staan en er geen 'kiai' (schreeuw) gebruikt wordt, passen deze vormen goed in de 1,5 meter-strategie.
 3. De ongewapende vorm (met contact) kan ook goed plaatsvinden, omdat de beoefening van het Aikido geen zgn. cardio-beoefening is en de respiratoire belasting relatief laag is. Dit zorgt voor een lage verspreiding van schadelijke elementen (weinig zweet/hijgen). De kans op besmetting zou eventueel nog kleiner kunnen worden door inzet van extra beschermende middelen (bijvoorbeeld mondkapjes).

Aanvullend is het van belang dat de positie van het Aikido als contactsport in ogenschouw wordt genomen. Aikido kent geen competitie en geen onderlinge wedijver. Dientengevolge zal het veel makkelijker zijn het persoonlijk gemoed en de onderlinge werksfeer tijdens de trainingen zo te beheersen dat deze uitstekend past binnen de 1,5 meter-filosofie.

Mogelijkheden om in groepsverband te trainen

 • Trainingsvormen zoals boven omschreven. Deelnemers letten zeer goed op de in acht te nemen afstanden en worden hierbij geholpen door het aanbrengen van markeringen op de vloer (middels matteneilanden of lijnmarkeringen).
 • Bij de beoefening van 'jo-dori' (afpakken van de stok) dient een kant van de 'jo' gemerkt te worden met tape, zodat elke partner zijn/haar eigen kant heeft.
 • De nadruk in de lessen zal nog meer dan anders verschuiven naar die oefenvormen die passen in de 1,5 meter-strategie.
 • Train zo mogelijk in vaste koppels per les, zo mogelijk volgens een rooster/afspraak.
 • Voorafgaand aan en na afloop van de training dienen beide partners hun handen en hun wapens te ontsmetten met daarvoor meegebrachte middelen. 

Aandachtspunten voor leraar, dojo en vereniging

 • Laat niet meer mensen tot een training toe dan waarmee er ruime afstand in acht genomen kan worden.
 • Maak afspraken met leden over wie wanneer naar de training komt, zonodig volgens een vastgesteld rooster.
 • Werk zonder 'kiai' (schreeuw, kreet), in verband met mogelijke verspreiding van schadelijke elementen. 

Hoe te trainen in een sportzaal algemeen

 • Maak eilanden van matten (2X2 of 2X4 meter) met een tussenruimte van 1,5 meter of anderszins aangebrachte markeringen.

o Hou rekening met ruimte voor de leraar.
o Bepaal vooraf de indeling van de ruimte.

 • Maak intekenlijsten, zodat het aantal deelnemers niet meer dan het maximaal toelaatbare wordt. Dit voorkomt ook dat mensen voor niks komen en maakt zaken controleerbaar. Werk eventueel met een rooster. Ook als de opkomst laag genoeg is, registreer de deelnemers iedere les.
 • Omkleden/douchen wordt bij voorkeur thuis gedaan. 

Hygiëne

 • Iedereen neemt een eigen schoonmaakset mee. Hiermee worden gebruikte matten schoongemaakt. Zorg voor een of meerdere schoonmaak-spuitbussen o.i.d. per zaal/locatie.
 • Schoonmaken wordt ritueel aangepakt, net als de traditionele groet.
 • Maak de zaal inclusief matten vooraf en/of achteraf schoon.
 • Maak de matten ook schoon bij het wisselen van rol 'uke' (aanvaller) - 'tori' (techniekmaker) i.v.m. mogelijke besmetting via transpiratie op de grond.

 Aandachtspunten op reguliere locaties (gymzaal)

 • Let op de routing binnen het gebouw. Gangen zijn vaak niet berekend op het passeren met 1,5 meter afstand. Zo mogelijk via de hoofdingang naar binnen en via nooduitgang naar buiten.
 • Bij wisseling van groepen: maak afspraken over de wisseltijd die nodig is tussen de groepen.

o Stel eventueel een coördinator aan.
o Maak afspraken over de routing rondom de trainingslocatie, het liefst voor eenrichtingsverkeer.

Calamiteiten

 • In geval van (sport)ongevallen moet er een routing zijn voor de hulpdiensten. Deze moet aan dezelfde eisen voldoet als die voor de andere deelnemers, dus met inachtneming van de juiste afstand. De route moet ook buiten al worden aangegeven voor deze hulpdiensten.

Aandachtspunten bij grotere evenementen/stages

 • Routing binnen en buiten het gebouw duidelijk aangeven. De bestaande faciliteiten zijn niet berekend op het passeren met 1,5 meter afstand. Zoveel mogelijk eenrichtingsverkeer toepassen. Op een plek het gebouw in, via een andere weg eruit.
 • Bij kaartverkoop uitsluitend van te voren (online) laten betalen, zodat de wachtrijen zo kort mogelijk zijn. Ter plekke alleen pinbetalingen, geen enkele cashgeld-uitwisseling. Werk met kassa-afscherming (plexiglas).
 • Duidelijke markeringen aanbrengen, zodat er geen misverstanden ontstaan. Denk aan mogelijke buitenlandse bezoekers!
 • Laat iedereen liefst thuis omkleden. 
 • Bij wisseling van groepen: de wisseltijd die nodig is tussen de groepen vaststellen en laten controleren door (een team van) vrijwilligers.
 • Op aankondigingen al duidelijk laten weten wat men te wachten staat.

Zaalindeling bij evenementen

 • Vaste “matteneilanden” neerleggen en trainen met vaste partners, zonder wisselingen.
 • Genoeg ruimte tussen de eilanden i.v.m. instructies door de leraar.
 • Elk eiland voorzien van reinigingsmiddelen voor handen en wapens.
 • Vrijwilligers aanstellen die mensen wijzen op de gewenste zaken.

Na 1 juli (contactsporten weer actief)

 • Fysiek contact tijdens de training is na 1 juli weer toegestaan. Men traint echter het hele lesuur met dezelfde partner.
 • Tijdens het trainen wisselt men niet na de gebruikelijke 4 keer van rol, maar pas na 10 keer of meer. Dan de mat schoonmaken, daarna pas wisselen van partner Dit i.v.m. de mogelijke besmettingskans door transpiratie via de mat.

Advies over het bezoeken van buitenlandse zomerscholen

Naar aanleiding van vragen over Aikido-zomerscholen in het buitenland heeft de AbN een aantal adviezen en aandachtspunten opgesteld. De regels in landen binnen en buiten Europa verschillen nogal. Ga je naar een Aikido-zomerschool in het buitenland, houd dan rekening met de volgende adviezen:

 • Mag je vrij reizen naar je bestemming en de landen waar je doorheen reist? Zie het reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken: https://www.nederlandwereldwijd.nl/reizen/reisadviezen
 • Wat zijn de regels op je bestemming m.b.t. coronatest en quarantaine? Zie het reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Hou de website van dit ministerie in de gaten voor de laatste informatie.
 • Vraag aan de organisatie wat wel en niet mag tijdens de Aikido-zomerschool: wel fysieke training en op welke afstand, of alleen wapentraining? Vraag ook naar zaken omtrent het verblijf al dan niet op de zomerschool-locatie zelf.
 • Bij een nieuwe uitbraak kan de lokale overheid opnieuw (reis)beperkingen opleggen. De Nederlandse overheid haalt geen reizigers terug. Je reis is jouw eigen verantwoordelijkheid.
 • Let op je eigen fysieke lichamelijke conditie. Na 3 maanden minder of weinig fysieke training is het lichaam sneller vermoeid en niet meer gewend om 4 tot 8 uur te trainen.
 • Neem bij terugkeer gepaste maatregelen m.b.t. de veiligheid van je medemens en mede-Aikidoka’s. Heb je met fysiek contact Aikido of een andere sport beoefend, zorg dan dat je geen corona-symptomen hebt zoals koorts, hoesten, niesen, of benauwdheid voordat je in de eigen dojo gaat trainen.
 • Overleg met je dojo-houder hoe er na je terugkomst in de dojo wordt geoefend; dat kan anders zijn dan je gewend was voor vertrek of dan je tijdens de zomerschool hebt ervaren.