Werkvormen - 6e kyu AFN

S=suwari-waza, T=tachi-waza, H=hanmihandachi-waza

torifune / furitama / ikkyo-undo
kamae: hidari hanmi & migi hanmi
ukemi: mae, ushiro & yoko (kaiten & chokuto)
shikko
ashisabaki: tsugi ashi, irimi ashi
shomen-uchi
yokomen-uchi
taisabaki irimi, tenkai, tenkan, irimi tenkan
T gyaku-hanmi katate-dori: taisabaki met partner: irimi & tenkan
T ai-hanmi katate-dori ikkyo
T gyaku-hanmi katate-dori shiho-nage
T shomen-uchi ikkyo
T shomen-uchi irimi-nage (alleen Ura)
S ryote-dori kokyuho
T ryote-dori haishin-undo