Werkvormen - 4e kyu AFN

S=suwari-waza, T=tachi-waza, H=hanmihandachi-waza

T morote-dori kokyu ryoku yoseiho (drie vormen)
T gyaku-hanmi katate-dori sumiotoshi
T gyaku-hanmi katate-dori irimi-nage (alleen Ura)
T gyaku-hanmi katate-dori tenchi-nage
H gyaku-hanmi katate-dori shiho-nage (alleen Omote)
H ryote-dori shiho-nage (alleen Omote)
T & H ai-hanmi katate-dori ikkyo
T & H ai-hanmi katate-dori nikyo
T & H ai-hanmi katate-dori sankyo
T & H ai-hanmi katate-dori yonkyo
T ai-hanmi katate-dori uchikaiten-nage
T ai-hanmi katate-dori sotokaiten-nage
T ryote-dori irimi-nage (alleen Ura)
T ryote-dori kokyu-nage
T ryote-dori tenchi-nage
T morote-dori ikkyo (ai & gyaku, oftewel jodan & gedan)
T morote-dori irimi-nage (alleen Ura)
T morote-dori kote-gaeshi
T shomen-uchi shiho-nage
T shomen-uchi sankyo
T shomen-uchi yonkyo
T shomen-uchi sotokaiten-nage
T shomen-uchi uchikaiten-nage
T & H yokomen-uchi kote-gaeshi
T yokomen-uchi sankyo
T yokomen-uchi yonkyo
H yokomen-uchi shiho-nage (alleen Omote)
S yokomen-uchi ikkyo
S yokomen-uchi nikyo